2023 – Polski

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023
Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023 | Zdjęcie: misjonarz kombonianin brat Hans Eigner, malowidło: Moses Kabiru

» Modlitwa «

Boz˙e Wszechmocny,
Tys´ Ksie˛ciem i Panem z˙ycia,
ochrzcij nas Twoim pokojem.

Pragniemy pokoju w Sudanie Południowym*
i w tak wielu regionach naszego s´wiata.
Wbrew naszym le˛kom wychwalamy moc Boz˙a˛.
Wbrew arogancji i nienawis´ci,
wychwalamy miło s´ c´ Chrystusa.
Wbrew daremnos´ci i przemocy, wychwalamy przemieniaja˛ca˛
obecno s´ c´ Ducha ´Swie˛tego.

Wspominamy naszych Braci i nasze Siostry
wygnanych przemoca˛,
którzy to na bagnach i zalewach
ich ojczyzny
lub w obozach uchod´zców krajów sa˛siednich
szukaja˛ ukojenia i pokoju,
którzy juz˙ nie wiedza˛ co robi c´,
gdyz˙ ból i łzy stały sie˛ ich chlebem powszednim.
Daj tym, którzy dopuszczaja˛ sie˛ niesprawiedliwej przemocy,
łaske˛ rozeznania, z˙e dobre z˙ycie to wspólne z˙ycie.

Bo z˙e spraw, abys´my siali pokój, a nie podsycali wojne˛.
Abys´my zjednywali, a nie przyczyniali sie˛ do podziałów
mie˛dzy lud´zmi, grupami i narodami.
Odnów nasze serca i re˛ce
Twoja˛ miłos´cia˛ i miłosierdziem.
Pomó z˙ nam nie tylko mówi c´ o pokoju,
ale i ze wszystkich sił go budowa c´.

Bo z˙e spraw, by Twój pokój zagos´cił w naszych rodzinach,
w naszych kos´ciołach i na całym s´wiecie.
Uczyn´ nas narze˛dziami Twojego pokoju,
gdziekolwiek jestes´my i cokolwiek robimy.

Amen.

*Tutaj moz˙na doda c´ inne kraje lub regiony konfliktów za które odmawiana be˛dzie modlitwa.

(Tłumaczenie: Tomek Welke)

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023 w:

UkraińskiRosyjskiNiemieckiFrancuskiAngielskiHiszpański

Autorka

Modlitwa o pokój 2023 jest darem Rady Ko s´ ciołów Sudanu
Południowego, napisana przez:

  • arcybiskup dr Stephen Ameyu Martin Mulla, Dz˙uba (Ko s´ ciół Katolicki)
  • arcybiskup dr Justin Badi Arama, Dz˙uba (Ko s´ ciół Episkopalny Sudanu)
  • biskup senior dr Isaiah Majok Dau, Dz˙uba (Ko s´ ciół Zielono s´ wia˛tkowy)

Rada Ko s´ ciołów Sudanu Południowego jest organem ekumenicznym składaja˛cym sie˛ z siedmiu ko s´ ciołów członkowskich i ko s´ ciołów stowarzyszonych. Odznacza sie˛ bogata˛ tradycja˛ w dziedzinie budowania pokoju, pojednania i lobbingu na rzecz pokoju. Historia w 2013 roku załoz˙onej Rady Ko s´ ciołów Sudanu Południowego sie˛ga do 1965 roku, gdy to w ówczesnym Sudanie powstała załoz˙ona przez katolików, ko s´ cioły episkopalne i prezbiterian´skie Sudan´ska Rada Ko s´ ciołów.

Zdjęcie

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023

Wiez˙a ci s´nien´ przy wej s´ciu do „Centrum Pokoju Dobrego Pasterza” w Kit niedaleko Dz˙uby w Sudanie Południowym. Centrum zapewnia holistyczna˛ edukacje˛ i prace˛ na rzecz pokoju, a takz˙e leczenie traumy. Grupy kos´cielne i społeczne, inicjatywy oraz organizacje pomocowe i pozarza˛dowe intensywnie korzystaja˛ z centrum.

Zdjęcie: misjonarz kombonianin brat Hans Eigner, malowidło: Moses Kabiru

Kraj

Republika Sudanu Południowego stała sie˛ niezalez˙na od Sudanu w wyniku referendum przeprowadzonego przez Sudan´czyków Południowych dnia 9 lipca 2011 roku. Szacuje sie˛ , z˙e na 644 329 km² mieszka tu 11,2 miliona ludzi (2020). Wie˛cej niz˙ ¾ ludno s´ci nalez˙y do ko s´ciołów chrze s´cijan´skich.

Liczne nierozwia˛zane konflikty i walka o zasoby i władze˛ stały sie˛
przyczyna˛ wojny domowej w grudniu 2013 r. Pomimo dwóch traktatów
pokojowych kraj do dzisiaj naznaczony jest przemoca˛. Korupcja,
niedostateczna infrastruktura i skutki zmian klimatu przyczyniaja˛
sie˛ dodadkowo do ludzkiego cierpienia.

Możesz dowiedzieć się więcej o Republika Sudanu Południowego na przykład na Wikipedii.

Pobierać

Ekumeniczna modlitwa o pokój 2023 w:

UkraińskiRosyjskiNiemieckiFrancuskiAngielskiHiszpański